wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  <cennik
    firma
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Polityka prywatności
• Kariera w ZE Twerd
Działalność wdrożeniowa firmy

W latach 2010-2012 firma zrealizowała I etap projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach którego opracowała sześć nowych produktów:
  • typoszereg przemienników częstotliwości AFC200 o zasilaniu jednofazowym, małogabarytowych, o wektorowym algorytmie sterowania,
  • przemienniki częstotliwości MFC1000 o zasilaniu trójfazowym, wektorowym algorytmie sterowania, sinusoidalnym poborze prądu i dwukierunkowym przepływie energii,
  • przemiennikowe zespoły generatorowe PZGS, umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (generatory wiatrowe wspomagane energią słoneczną oraz bateriami akumulatorów) oraz umożliwiające jej przesyłanie do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy do 22 kW,
  • przemiennikowy zespół napędu wentylatorów do przesyłu gazu PZWG,
  • napęd dostawczego samochodu elektrycznego FNS,
  • zespoły generatorowe PZGW, umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej z generatorów wodnych oraz umożliwiające przesyłanie tej energii do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy 22 – 355 kW.
W ramach zmieniających się potrzeb współczesnego rynku Zakład Energoelektroniki próbuje sprostać jego wymaganiom, ciągle udoskonalając swoje wyroby oraz rozszerzając ich asortyment.

Techniczny rozwój firmy można prognozować głównie w następujących kierunkach:
  • napędów AC z typowymi klatkowymi silnikami indukcyjnymi (ciągła poprawa parametrów napędu, polepszenie współpracy z siecią zasilającą, rozszerzenie możliwości użytkowych i integracja funkcji PLC w ramach uniwersalizacji układów sterowania),
  • serwonapędów z silnikami bezszczotkowymi,
  • komunikacyjnych magistral przemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania np. w pracy synchronicznej napędów) oraz oprogramowania działających aplikacji z wykorzystaniem komputerów osobistych oraz sterowników przemysłowych,
  • przemiennikowych zespołów generatorowych PZGS i PZGW umożliwiających pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne.

Od strony handlowej, swoją przyszłość firma upatruje w działaniach na rzecz wprowadzenia swoich wyrobów na nowe rynki europejskie, w tym głównie na rynki wschodnie.

Z perspektywy kilkunastu lat działalności w zakresie energoelektroniki, i to wyłącznie na bazie własnych opracowań, stwierdzić można brak jakiegokolwiek usystematyzowanego wsparcia ze strony Ministerstwa Gospodarki oraz, wydaje się - specjalnie do tego powołanych, agend rządowych. Nie są nam znane żadne systemowe wyróżniki dla firm rzeczywiście twórczych, których koszty działania są nieporównywalnie wyższe od ponoszonych przez typowe już na naszym rynku firmy dealerskie. Wydaje się to szczególnie groźne w obecnej chwili, gdy nasz rynek jest całkowicie otwarty dla wyrobów takich potentatów jak ABB, Siemens, LG czy Hitachi.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu udzielonego podczas Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2011.
Ponadto firma "Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd" jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i otrzymała dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu:

„Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle."

Krótki opis projektu:
Wzrost zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w roku 2015 wyniósł według szacunków ponad 800% w stosunku do roku 2014, przy czym ocenia się, że 98% całej mocy zainstalowanej z elektrowniach fotowoltaicznych w naszym kraju powstało w latach 2014 – 2015. W związku z powyższym głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnego, nowego dla rynku krajowego systemu energoelektronicznego pozwalającego na integrację odnawialnych źródeł energii OZE (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) zainstalowanych po stronie indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe) oraz zasobników energii z systemem elektroenergetycznym. Pozwoli on w sposób zrównoważony i efektywny zarządzać pozyskaną z OZE energią przede wszystkim na potrzeby własne odbiorcy, uniezależniając go od dostaw energii od lokalnego dystrybutora, jak również na potrzeby przesyłu energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w celach komercyjnych, np. w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię lub w celu wsparcia bilansu energetycznego w systemie. Zaletą opracowanego systemu będzie kompleksowość oraz szeroka funkcjonalność w stosunku do produktów oferowanych na rynku. Spośród wielu funkcjonalności opracowanego urządzenia najważniejsze będą: ultra-szybkie skanowanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej z algorytmem globalnego śledzenia mocy szczytowej, zwiększona odporność na zaburzenia i zaniki napięcia sieci elektroenergetycznej, lokalne bilansowanie mocy biernej, możliwość równoległego łączenia modułów o mocy 20 kVA (skalowalność), zapewnienie nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej poprzez możliwość pracy systemu z siecią elektroenergetyczną lub autonomicznie na potrzeby własne konsumenta. W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu, poprzedzony budową modeli, opracowaniem zaawansowanych algorytmów sterowania oraz kompletnymi badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.

Wartość projektu: 4.304.050,23 PLN
Przyznane dofinansowanie: 3.155.055,83 PLN
Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020r.


Logo FEIŚ i UE-EFRR z podpisami


(c) Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd