wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
    kariera
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Polityka prywatności
• Kariera w ZE Twerd

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania, dostępu i magazynowania danych osobowych Klientów  przez Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30, która wg ustawy o ochronie danych osobowych, staje się ich administratorem.

I. DEFINICJE

1. Administrator: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-000-81-63, REGON 870520770, strona www: www.twerd.pl
2. Firma: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-000-81-63, REGON 870520770, strona www: www.twerd.pl
3. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu
4. System informatyczny: system magazynowo- produkcyjno- sprzedażowy, na którym pracują zatrudnieni w Firmie pracownicy, tj. Subiekt GT
5. Ustawa o ochronie danych osobowych: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (dz.U. z 2002 Nr.101 poz. 926 z późn. zm.)

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Administratorem magazynowanych danych osobowych i ich operatorem jest  Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-000-81-63, REGON 870520770, strona www: www.twerd.pl, zwana w niniejszym dokumencie Administratorem.
2. Podawanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne.
3. Wszystkie dane osobowe przekazane Administratorowi wykorzystywane i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę.
4. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jednak uniemożliwia to złożenie i realizację zamówienia w Firmie Administratora.
5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz ich usunięcia w dowolnym momencie. Klienci zarejestrowani w systemie informatyczny, zmian tych mogą dokonać poprzez mail, fax lub listownie lub jakikolwiek inny kontakt z Administratorem.
6. Administrator przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były bezpieczne, a poziom świadczonych przez niego usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
9. Składając zamówienie w Firmie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Firmy oraz ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy i/lub zamówienia.

III. SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI

1. Firma pozyskuje informacje dotyczące danych osobowych w następujący sposób:

  1. Dobrowolne wpisywanie przez Klienta do formularzy danych osobowych do zamówień lub zapytań ofertowych
IV. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH

1. Podczas dokonywania zamówień przez Klienta:

  1. Administrator gromadzi dane niezbędne do realizacji zamówienie, takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej.
  2. Zarejestrowanie tych danych umożliwia Klientowi szybsze składanie kolejnych zamówień, gdyż nie musi każdorazowo wypełniać swoich danych osobowych.
  3. Rejestracja danych w ten sposób umożliwia Klientowi szybsze uzyskiwanie informacji na temat swoich zamówień.

2. Podczas składania zamówienia

  1. Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienie (takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu informowania Klienta o nowych Produktach i promocjach lub w celu wysyłki Newslettera.

  1. W tej sytuacji Klient proszony jest o podanie jedynie adresu poczty elektronicznej.
  2. Zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji zamówienia, Klient nie akceptuje automatycznie zgodny na przesyłanie treści reklamowych czy Newslettera. Te działania wymagają osobnej zgody.
  3. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania treści reklamowych lub subskrypcji Newslettera informując o tym Administratora.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dostęp do danych osobowych Klienta mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy Firmy.
2. Pracownicy Firmy, którzy mają dostęp do danych Klientów, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane osobowe podlegają udostepnieniu podmiotom zewnętrznym tylko w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie podmiotom niezbędnym do realizacji zamówienia (t.j., np. serwis płatności On-line, serwis banku, Poczta Polska itp.) i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej udostępniane są wyłącznie za zgodą tej osoby.
4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Firmę upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań.
5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

VII. KONTAKT ADMINISTRATORA Z KLIENTEM

1. Administrator kontaktuje się z Klientem niemal wyłącznie za pomocą przekazanego przez Klienta adresu e-mail lub podanego numeru telefonu.
2. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności Klient proszony jest o kontakt z administratorem pod adresem: twerd@twerd.pl

VIII. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie tego wymagać obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
2. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail).
3. Powiadomienie o zmianie Polityki Prywatności przez Administratora zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki Prywatności.


(c) Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd