wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Kariera w ZE TwerdToruń, 03.03.2014 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach Działania 4.1 PO IG 2007-2013, proszę o przedstawienie oferty na wykonanie:

Małej siłowni słonecznej o mocy 15kW

oraz zamontowanie jej na dachu hali produkcyjnej Zamawiającego, przy ul. Aleksandrowskiej 28/30 w Toruniu

I. Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a) Oferent powinien zapewnić pełen projekt wraz z dokumentacją niezbędną do wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej
b) Panelami siłowni słonecznej powinny być panele fotowoltaiczne
c) Siłownia powinna mieć moc 15kW
d) Ponieważ siłownia słoneczna służyć ma jako stanowisko badawcze istotne jest, aby dla 15kW panele zostały podzielone następująco: 5 szt x 2,5kW; 1szt x 1,0 kW, 2szt x 500W; 2szt x 250W
e) Instalacja typu on-grud, z możliwością przyłączenia do sieci energetycznej
f) Instalacja z opcją przyłączenia mocy 5kW do magazynu akumulatorów
g) Oferent powinien dostarczyć panele fotowoltaiczne
h) Oferent powinien dostarczyć akumulatory do mocy 5kW
i) Oferent dostarczyć powinien stelaże wraz z niezbędnymi akcesoriami do zamontowania paneli i akumulatorów
j) Oferent zapewnić musi montaż i okablowanie
k) Oferent zapewnia transport do siedziby beneficjenta
l) Konstrukcja objęta musi być gwarancją co najmniej 8 letnią
m) System monitorujący musi być objęty gwarancją co najmniej 5 letnią
n) Montaż musi być objęty gwarancją co najmniej 3 letnią
o) Oferent musi zapewnić serwis małej elektrowni
p) Oferent musi przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania elektrowni
q) Oferta nie powinna uwzględniać inwerterów oraz układów kontroli ładowania i rozładowania akumulatorów.
r) Termin wykonania siłowni 30.05.2014.

III. Warunki udziału w postepowaniu ofertowym
1. Złożenie oferty na małą siłownię w wyznaczonym terminie.
2. Doświadczenie w montowaniu i projektowaniu siłowni słonecznych.

IV. Kryterium wyboru oferty - system oceny oferty:

Pod uwagę brane będą jedynie oferty pełne, tj. spełniające co najmniej wszystkie wymagane punktem II niniejszego zapytania kryteria.
Jedynym kryterium wyboru wśród ofert pełnych jest cena netto.
Jako najbardziej adekwatna wybrana zostanie oferta, której cena netto okaże się najniższa.
Zamówienie zostanie złożone do oferenta, który przedstawi najtańszą pełną ofertę w zakresie opracowania projektu i dostarczenia stanowiska do badania napędów dźwigowych.


V. Termin przedstawienia oferty:
17.03.2014r., godz. 12:00

VI. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: justyna.bienka@twerd.pl lub michal@twerd.pl lub twerd@twerd.pl, fax 56 654-69-08, przesyłka pocztowa i /lub kurierska na adres siedziby Zamawiającego, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego).
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
   
VII. Warunki płatności
Do uzgodnienia.

VIII. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
20.03.2014r. o godz. 9:00
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj. sekretariacie.

Wszyscy oferenci mają prawo do otrzymania, na życzenie, protokołu z wyboru oferty, aby zachować zasady jawności, przejrzystości i bezstronności.
Oferty, warunki i protokół z wyboru ofert są jawne, ale dopiero po terminie określonym w pkt. V niniejszego zapytania. Do tego czasu oferty pozostaną nieujawnione, w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, lub złożeniem ofert odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; justyna.bienka@twerd.pl
Na wszelkie pytania techniczne odpowiedzi udzieli mgr inż. Krzysztof Stępień, e-mail: krzysztof.stepien@twerd.pl

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014