wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Kariera w ZE TwerdToruń, 25.02.2014 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach Działania 4.1 PO IG 2007-2013, proszę o przedstawienie oferty na:

Stanowisko do badania napędów dźwigowych.

I.    Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a) Oferent zaprojektować i wykonać musi konstrukcję stanowiska, dostosowaną do obecnie budowanej hali produkcyjnej zamawiającego
b) Konstrukcja powinna umożliwić podnoszenie i puszczenie ciężaru o wadze 800-100 kg, na wysokość 5m
c) Z konstrukcją powinna być związana wyciągarka o mocy 5,0-7,5 kW o prędkości 1m/sek (standardowo stosowana w układach windowych)
d) Wciągarka powinna być sprzężona z silnikiem asynchronicznym, odpowiednio o mocy 5,0-7,5kW poprzez motoreduktor
e) Wciągarka powinna posiadać zabudowany enkoder ECN1313
f) Silnik asynchroniczny powinien posiadać enkoder inkrementalny
g) Oferent zapewni wsparcie techniczne w zakresie współpracy sterownika windowego z napędem
h) Termin wykonania stanowiska: najpóźniej do 30.05.2014r.

III. Warunki udziału w postepowaniu ofertowym
1. Złożenie oferty na stanowisko do badania napędów dźwigowych w wyznaczonym terminie.

IV. Kryterium wyboru oferty - system oceny oferty:

Pod uwagę brane będą jedynie oferty pełne, tj. spełniające co najmniej wszystkie wymagane punktem II niniejszego zapytania kryteria.
Jedynym kryterium wyboru wśród ofert pełnych jest cena netto.
Jako najbardziej adekwatna wybrana zostanie oferta, której cena netto okaże się najniższa.
Zamówienie zostanie złożone do oferenta, który przedstawi najtańszą pełną ofertę w zakresie opracowania projeku i dostarczenia stanowiska do badania napędów dźwigowych.

V. Termin przedstawienia oferty:
10.03.2014r., godz. 12:00

VI. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: justyna.bienka@twerd.pl lub michal@twerd.pl lub twerd@twerd.pl, fax 56 654-69-08, przesyłka pocztowa i /lub kurierska na adres siedziby Beneficjenta, lub osobiście w siedzibie Beneficjenta).

Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Beneficjenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
   
VII. Warunki płatności
Do uzgodnienia.

VIII. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
11.03.2014r. o godz. 9:00
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie.

Wszyscy oferenci mają prawo do otrzymania, na życzenie, protokołu z wyboru oferty, aby zachować zasady jawności, przejrzystości i bezstronności.

Oferty, warunki i protokół z wyboru ofert są jawne, ale dopiero po terminie określonym w pkt. V niniejszego zapytania. Do tego czasu oferty pozostaną nieujawnione, w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym, lub złożeniem ofert odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; justyna.bienka@twerd.pl
Na wszelkie pytania techniczne odpowiedzi udzieli mgr inż. Michał Dadana, e-mail: michal.dadana@twerd.pl

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014